Početna / Aktuelno / Galerija / Rukovodstvo / Kontakt / Online testovi

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA

ZRENJANIN
Vas poziva


Da prisustvujete stručnim sastankcima:
 HIGIJENA RUKU-VAŽNA MERA PREVENCIJE
INFEKCIJE
Predavača : Savković Hermina, viši sanitarni tehničar
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02-2275/2018-01/105/A-1-1942/18 od 21.08.2018. i za slušaoce nosi 2 boda.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, medicinske
sestre, zdravstveni tehničari.

 PREVENCIJA HOSPITALIZMA
Predavača : Šari Biljana, viša medicinska sestra
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02-2275/2018-01/104/A-1-1941/18 od 21.08.2018. i za slušaoce nosi 2 boda.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, medicinske
sestre, zdravstveni tehničari.


Kongresna sala Hotela "Vojvodina" Zrenjanin
04.04.2019. U 15 h

ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 1000.00 RSD .
Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka.
Medicinske sestre i zdravstveni tehničari su u obavezi da imaju svoje kartice Komore. Za
ostale profile NIJE POTREBNO (lekari, stomatolozi, farmaceuti).

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA
ZRENJANIN


Vas poziva

Da prisustvujete stručnim sastankcima:


 TRI POGLEDA NA ŠOK
Predavača : Koprivica dr Jovanka, spec.urgentne medicine
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj :
153-02-2275/2018-01/110/A-1-1947/18 od 21.08.2018. i za slušaoce nosi 2 boda.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, medicinske
sestre, zdravstveni tehničari.

 VITALNO-DEMOGRAFSKA SITUACIJA U
SREDNJEBANATSKOM OKRUGU
Predavača : Spajić Predrag, ZZJZ Zr
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj :
153-02-449/2019-01/291/A-1-425/19 od 04.03.2019. i za slušaoce nosi 2 boda.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, medicinske
sestre, zdravstveni tehničari.


Kongresna sala Hotela "Vojvodina" Zrenjanin
25.03.2019. U 15 h

ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a
KOTIZACIJA IZNOSI 1000.00 RSD .
Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka.
Medicinske sestre i zdravstveni tehničari su u obavezi da imaju svoje kartice Komore. Za ostale profile NIJE POTREBNO (lekari, stomatolozi, farmaceuti).

 

 

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN


Naučno stručni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje članice o Kongresu zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem " Kvalitet kao obaveza" , koji će se održati na Zlatiboru u periodu 22.05.-26.05.2019.godine u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Molimo zainteresovane, uvažene autore stručnih saopštenja da ispoštuju dole navedene kriterijume i datume za predaju sažetaka i radova! Za radove prijavljene posle roka Naučno stručni odbor nije u obavezi da daje povratne informacije. Zdravstveni Savet Srbije je Akreditovao stručni skup. Kriterijumi za stručne radove članova Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin za Nacionalni Kongres zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Kvalitet kao obaveza".

Zlatibor 22.05.-26.05.2019.

1. Rezime rada treba da je poslat na formularu za prijavu
( skinuti sa sajta: www.szr.org.rs ili www.szrzrenjanin.org.rs )

2. Obavezni delovi rezimea nalaze se na formularu za prijavu : uvod, cilj, metodologija, rezultati istraživanja i zaključak.

3. Rezime treba da sadrži : najviše 200 reči, sekciju ili profilsko društvo i način izlaganja.

4. Stručni radovi mogu biti iz preporučene ili slobodne teme za navedenu sekciju ili profilsko društvo.

5. Ukoliko stručni rad ima više autora ( koautora ) navesti-podvući osobu koja prezentuje rad.

6. U skladu sa dopisom Ministarstva zdravlja Republike Srbije od 11.06.2008. u stručnim radovima je zabranjeno reklamiranje proizvođača lekova i medicinskih sredstava.

7. Naučno stručni odbor će od pristiglih radova izvršiti recenziju kvaliteta stručnih radova, a u skladu da rezultati istraživanja i prikazi slučajeva budu originalni i ne smeju biti ranije objavljivani, kao i pisani iz domena zdravstvene nege. SZR Zr će poslati broj stručnih saopštenja u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima.

8. Stručni rad može biti prihvaćen ili odbijen.

9. Stručni radovi pristigli posle roka ne podležu recenziji i neće se uzimati u obzir.

10. U sažetku obavezno navesti godine staža - najmanje 10 godina radnog iskustva u struci.

11. U sažetku obavezno navesti-podvući stručnu spremu: srednja, viša, visoka.

12. Autor stručnog saopštenja treba da je najmanje 12 meseci član SZR Zrenjanin.

13. Rezime i gotov rad u elektronskoj formi slati na mejl: prijavaradaszr@gmail.com do12.04.2019.

14. Nakon recenzijskog postupka autor stručnog saopštenja će biti obavešten o odluci Naučno stručnog odbora i Upravnog odbora Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin.

Prvo obaveštenje

Rezime

 


SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA

ZRENJANIN
Vas poziva


Da prisustvujete stručnim sastanku (pisani test) :
 O ISTINI I LAŽI..
Predavača : Mr sci.med. Radmila Nešić
Predsednik Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj :
153-02-2275/2018-01/74/D-1-1076/18 od 21.08.2018. i za slušaoce nosi 5 bodova.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, medicinske
sestre, zdravstveni tehničari.

Multimedijalna sala Hotela Vojvodina, Zrenjanin
03.12.2018. U 15 h

ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 1000.00 RSD .


Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka.
Medicinske sestre i zdravstveni tehničari su u obavezi da imaju
svoje kartice Komore. Za ostale profile NIJE POTREBNO (lekari,
stomatolozi, farmaceuti). Program je KMSZTS i očitava SAMO profil
med.sestara i zdr.tehničara.


OSTALI SE UPISUJU, u protivnom neće imati bodove.
Na dan edukacije članovi su u obavezi pre pisanog testa da se
evidentiraju, i dobijaju pisan test, gde popunjavaju svoje podatke.
Po održanoj edukaciji se popunjava (rešava) test i predaje se po
izlasku iz sale.

 

SAVEZ UDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE DRUŠTVO MEDICINSKIH SESTARA- TEHNIČARA I BABICA SRBIJE

II NACIONALNI KONGRES GLAVNIH SESTARASRBIJE “RAZLIČITOST KROZ JEDINSTVO”

P R O G R A M

AKREDITACIJA broj : 153-02-1550/2018-01 u aprilskom roku 2018

II NACIONALNI KONGRES GLAVNIH SESTARA SRBIJE je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod evidencionim brojem: D-1-760/18 i bodovan sa sledećimbodovima:

13 bodova –predavač i po pozivu
0,5 bodova za ostale autore
11 bodova za usmenu prezentaciju
9 bodova za poster prezentaciju
8 bodova, pasivni slušalac Kongresa

AKREDITOVAN ZA: Medicinske sestre, Lekare svih specijalnosti,Stomatologe, Farmaceute Zdravstvene tehničare, Laboratorijske tehničare, Fizioterapeute i Radiološke tehničare

P O K R O V I T E LJ I Ministarstvo zdravlja Republike Srbije Komora medicinskih sestarai zdravstvenih tehničara Srbije

RAD KONGRESA POMOGLA JE KOMORA MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE OGRANAK BEOGRAD OGRANAK KRAGUJEVAC OGRANAK NIŠ OGRANAK UŽICE

Detaljne informacije pogledajte ovde.

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

Vas pozivaDa prisustvujete stručnim sastancima :

Vitamin D-čuvar našeg zdravlja

Predavača : Bekić dr Slavica, Opšta bolnica Zrenjanin

Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-1550/2018-01/213/A-1-1476/18od 21.05.2018.i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.

Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.


Adolescencija-kriza zdrave ličnosti

Predavača : Koložvari dr Ljilja, Dom zdravlja Zrenjanin

Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-2275/2018-01/107/A-1-1944/18 od 21.08.2018. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.

Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.KULTURNI CENTAR ZRENJANIN

07.11.2018. U 15 hRegistracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka.OBAVEZNO PONETI KARTICE OD KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE.

Za lekare, stomatologe, farmaceute i biohemičare ne treba.


 

 

PODSEĆAJU SE ČLANOVI SZR ZR DA IZMIRE ČLANARINU ZA II POLOVINU 2018. godine.

UO SZR Zr

 

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA

ZRENJANIN
Vas poziva

Da prisustvujete stručnim sastancima :


 Akutni infarkt miokarda
Predavač: Kitaresku dr Igor, Opšta bolnica Zrenjanin
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije
odlukom broj : 153-02-507/2018-01/283/A-1-423/18
od 05.03.2018. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti,
biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 Kateterizacija srca
Predavača : Kitaresku dr Igor, Opšta bolnica Zrenjanin
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije
odlukom broj : 153-02-507/2018-01/285/A-1-425/18
od 05.03.2018. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti,
biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

KULTURNI CENTAR ZRENJANIN
18.10.2018. U 15 h

Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka.

OBAVEZNO PONETI KARTICE OD KOMORE

 

 

O B A V E Š T E N J E
SUSRETI SA UŽIČANIMA

Obaveštavaju se svi zaposleni da nam u petak 05. oktobra 2018.g  u posetu dolaze kolege iz  Užica. Po 44. put se sastajemo i družimo. Tom prilikom upriličena je i svečana večera. Svečena večera je u ,, KAMELU“ sa početkom u 20.00 časova. Za svečano veče obezbeđena je večera, i orkestar koji će zabavljati goste. Karte za svečanu večeru mogu se kupiti kod vašeg predstavnika u Savezu zdravstvenih radnika.

PRIJAVLJIVANJE DO 01.10.2018.
Cena karte je 1000.00 dinara ( večera, kafa, slatki deo i piće bez ograničenja ) .
Karte se mogu uzeti i kod
predsednika SZR Đurđice Šljapić,
stara spec.II sprat soba 54, tel: 069/14 64 619
(informacije možete dobiti kod vaše kontakt osobe iz SZR Zr)

Slavica Popov 062/437 905 Opšta bolnica
Siniša Aćin 069/ 353 64 04 ZZJZ Zr

Pozivamo sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj susret.

 

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA
SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN


Naučno stručni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje članice o Kongresu zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Samo od nas zavisi", koji će se održati na Zlatiboru u periodu 24.10.-28.10.2018.godine u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Molimo zainteresovane, uvažene autore stručnih saopštenja da ispoštuju dole navedene kriterijume i datume za predaju sažetaka i radova! Za radove prijavljene posle roka Naučno stručni odbor nije u obavezi da daje povratne informacije. Zdravstveni Savet Srbije je Akreditovao stručni skup.Kriterijumi za stručne radove članova Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin za Nacionalni Kongres zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "Samo od nas zavisi" Zlatibor 24.10.-28.10.2018.

1. Rezime rada treba da je poslat na formularu za prijavu
2. Obavezni delovi rezimea nalaze se na formularu za prijavu : uvod, cilj, metodologija, rezultati istraživanja i zaključak.
3. Rezime treba da sadrži : najviše 200 reči, sekciju ili profilsko društvo i način izlaganja.
4. Stručni radovi mogu biti iz preporučene ili slobodne teme za navedenu sekciju ili profilsko društvo.
5. Ukoliko stručni rad ima više autora ( koautora ) navesti-podvući osobu koja prezentuje rad.
6. U skladu sa dopisom Ministarstva zdravlja Republike Srbije od 11.06.2008. u stručnim radovima je zabranjeno reklamiranje proizvođača lekova i medicinskih sredstava.
7. Naučno stručni odbor će od pristiglih radova izvršiti recenziju kvaliteta stručnih radova, a u skladu da rezultati istraživanja i prikazi slučajeva budu originalni i ne smeju biti ranije objavljivani, kao i pisani iz domena zdravstvene nege. SZR Zr će poslati broj stručnih saopštenja u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima.
8. Stručni rad može biti prihvaćen ili odbijen.
9. Stručni radovi pristigli posle roka ne podležu recenziji i neće se uzimati u obzir.
10. U sažetku obavezno navesti godine staža - najmanje 10 godina radnog iskustva u struci.
11. U sažetku obavezno navesti-podvući stručnu spremu: srednja, viša, visoka.
12. Autor stručnog saopštenja treba da je najmanje 6 meseci član SZR Zrenjanin.
13. Rezime i gotov rad u elektronskoj formi slati na mejl: prijavaradaszr@gmail.com do14.09.2018.
14. Nakon recenzijskog postupka autor stručnog saopštenja će biti obavešten o odluci Naučno stručnog odbora i Upravnog odbora Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin.

Prvo obaveštenje možete pročitati ovde.

Formular za rezime možete preuzeti ovde.

 

OBELEŽEN 12. MAJ – MEĐUNARODNI DAN SESTRINSTVA u organizaciji SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
10.05.2018. Zrenjanin, Zrenjaninsko Pozorište, SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANJIN


Međunarodni dan sestrinstva, 12. maj 2018. godine, obeležava se pod sloganom „Sestrinstvo: glas koji sledimo – zdravlje je ljudsko pravo“  (preporučena tema ICN-a), ukazujući da bi zdravstvena zaštita trebala da bude dostupna svima, bez obzira na mesto gde se pruža i okruženje.


Međunarodni savet sestrinstva (International Council of Nurses) ukazuje na više značajnih aspekata dostupnosti zdravstvene zaštite:

  • uočavanje i identifikacija neprepoznatih zdravstvenih potreba;
  • zadovoljavanje raznolikih zdravstvenih potreba;
  • dostupnost i laka pristupačnost uslugama;
  • priuštiva nega;
  • sigurna i kvalitetna nega;
  • neprekidan i humanocentrični pristup.

            Zašto se Međunarodni dan sestrinstva ove godine usmerava na zdravlje kao ljudsko pravo? Ovo šire usmerenje omogućava sestrinstvu da razume filozofsku osnovu svoje celokupne prakse, bilo da se u okviru nje pojedinci bave promocijom zdravlja, prevencijom bolesti i povreda ili tretmanom akutnih i hroničnih stanja. Ovaj fokus nam omogućava da utvrdimo zdravstvene posledice socijalnih odrednica zdravlja (sanitarnih mera, adekvatne ishrane, stanovanja, životne sredine i  radne okoline, obrazovanja, ravnopravnosti...) i omogućava nam da razumemo sistem zdravstvene zaštite iz perspektive u čijem je središtu osoba i zajednica.


            „Humanocentrični pristup znači ophođenje prema ljudima, pacijentima i njihovim bližnjima, starateljima i drugima sa saosećanjem, dostojanstvom i poštovanjem. On podrazumeva njihovo uključivanje u donošenje odluka o sopstvenom zdravlju i nezi. Ovaj pristup znači i uključivanje ljudi u dizajniranje sistema i stvaranje politike...“ (Angel Gurriá, OECD Secretary-General)


Zdravstveni sistem je esencijalni element zdravog i ravnopravnog društva. Zdravlje kao ljudsko pravo je perspektiva koja znači da gde god da živite možete dobiti zdravstvenu zaštitu koja je u skladu sa vašim zdravstvenim potrebama.

Spisak nagrađenih možete pogledati na sledećem linku.
Fotografije sa događaja pogledajte ovde.

 

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

Vas poziva


Da povod proslave 12. maja Međunarodnog dana sestrinstva prisustvujete stručnom sastanku :

Medicinske sestre-strateški partneri u kreiranju zdravstvene politike
Predavača : Biljana Šari, vms
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-1006/2018-01/9/D-1-238/18 od 13.04.2018.i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.

Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  medicinske sestre i zdravstveni tehničari
ZRENJANINSKO POZORIŠTE
10.05.2018. U 15 h


Posle stručnog dela biće upriličena dodela Povelja i Srebrnog znaka za nagrađenje medicinske sestre-tehničare. Proslava će biti ispraćena kulturno-umetničkim delom i koktelom po završetku.


Dobro nam došli...


 

 

 Poštovane kolege i koleginice,

12.05.2018.godine povodom Međunarodnog dana sestrinstva održaće se proslava, sa dodelom priznanja nagrađenim sestrama. Molimo Vas da nam na osnovu predloženih kriterijuma dostavite predlog za nagrađenu medicinsku sestru-tehničara, a po dole navedenim kriterijumima :
1. Član Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin najmanje 5 godina
2. Da ima najmanje 10 godina radnog iskustva u struci
3. Poželjno je, ali nije obavezno da kandidat ima objavljene
stručne radove iz oblasti kojom se bavi
(u pisanoj formi navesti radove i stručne skupove na kojima su radovi
prezentovani-Zbornike radova)
4. Da poseduje etički lik profesionalca u svojoj struci,
5. Priložiti PROFESIONALNU BIOGRAFIJU.

Molim Vas da Vaše predloge dostavite najkasnije do 04.05.2018. godine na adresu Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, SVETOSAVSKA 31, ZRENJANIN, SA NAZNAKOM ZA MAJER MARGIT ŠKOLSKI DISPANZER.
Dostavljanje dokumentacije isključivo poštom i lično.

 

KONKURS


Za dodelu "Srebrnog znaka" koji će se i ove godine, tradicionalno, uručiti, 12. maja, koji se proslavlja kao Međunarodni dan medicinskih sestara sveta, u spomen rođenja Florence Nightingale.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, a na predlog Komisije za dodelu nagrada i priznanja Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, ove godine će članicama SZR Zrenjanin biti dodeljeno tri Srebrna znaka. Konkurs je otvoren do 04.05.2018. godine. Svečana akademija, na kojoj će se dodeliti Srebrni znaci i Povelje, biće održana 12.05.2018.godine u Zrenjaninu.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u ovom konkursu i na svečanoj akademiji u Zrenjaninu. Potrebnu dokumentaciju poslati na adesu Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, vetosavska 31, Komisija za dodelu nagrada i priznanja SZR Zr, sa naznakom za predsednika komisije Majer Margit školski dispanzer. Dostavljanje dokumentacije isključivo poštom ili lično!


Kriterijumi za dodelu Srebrnog znaka Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin:


1. Da je predloženi, član Saveza zdravstvenih radnika najmanje deset godina

2. Da predloženi kandidat nije član druge profesionalne asocijacije

3. Da predloženi kandidat redovno uplaćuje članarinu Savezu zdravstvenih radnika Zrenjanin

4. Da je predloženi kandidat radno aktivan u profesiji najmanje deset godina

5. Da kao član asocijacije nije kažnjavan

6. Da ima objavljenih najmanje 5 stručnih radova/saopštenja na organizovanim skupovima SUZR Srbije

(u pisanoj formi navesti naslove radova i stručne skupove na kojima su radovi izlagani-citate zbornika radova)

7. Da u svojoj radnoj organizaciji i Profesionalnoj asocijaciji aktivno učestvuje u formiranju stručnih stavova

8. Da svojim profesionalnim i etičkim stavovima doprinosi unapređenju profesiji medicinskih sestara

9. Ukoliko predloženi kandidat ima druga priznanja i nagrade i navodi ih, priložiti kopiju istih

10. Kandidatura je lična, a mogu je podržati ustanova/služba/odeljenje iz kog je predloženi kandidat, sa obrazloženjem.

11. Neophodno je da predloženi kandidat priloži svoju profesionalnu biografiju.

12. Podnesci koji ne zadovoljavaju postavljene kriterijume i koji dođu posle predviđenog roka, neće biti uzeti u razmatranje

13. Nakon recenzijskog postupka predloženi kandidat će biti obavešten pismeno o odluci Komisije za dodelu nagrada i priznanja i Upravnog odbora Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin.


 

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN

Vas poziva


Da prisustvujete stručnim sastancima :

22.03.2018. 15 h Kulturni centar Zrenjanin

 Primena autologne krvi u ortopedskoj hirurgiji
Predavača : Tešić dr Ivana, spec.transfuziolog
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02- 507/2018-01/287/A- 1-427/18 od 05.03.2018. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 Analiza laboratorijskog testiranja pacijenata sa hroničnom limfocitnom leukemijom
Predavača : Danijela Rajkov, strukovni laboratorijski tehnolog
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02- 507/2018-01/280/A- 1-420/18 od 05.03.2018. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 Nemlečna ishrana u 1. godini života
Predavača : Bekić dr Slavica, spec.pedijatar
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02- 1697/2017-01/250/A- 1-1434/17 od 19.05.2017. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.
Pored stručnog dela, biće dodela Zahvalnica za nagrađene laborante.


28.03.2018. 15 h Kulturni centar Zrenjanin


 Od kijavice do kardiopulmonalne reanimacije-aleregije
Predavača : Koprivica Miroslav, strukovni medicinski tehničar
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02- 2506/2017-01/153/A- 1-1914/17 od 18.08.2017. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 Komunikacija u SHMP sa posebnim osvrtom na dispečerski centar
Predavača : Koprivica dr Jovanka, spec.urgentne medicine
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02- 2506/2017-01/152/A- 1-1913/17 od 18.08.2017. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe: lekari, stomatolozi, farmacuti, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.


ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 500.00 RSD po STRUČNOM SASTANKU!


Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka.

 

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA  SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
            Naučno stručni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje članice o Kongresu zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "  Hoćemo i možemo bolje " , koji će se održati na Zlatiboru u periodu 23.05.-27.05.2018.godine u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
            Molimo zainteresovane, uvažene autore stručnih saopštenja da ispoštuju navedene kriterijume i datume za predaju sažetaka i radova! Za radove prijavljene posle roka Naučno stručni odbor nije u obavezi da daje povratne informacije. Zdravstveni Savet Srbije je Akreditovao stručni skup.

Kriterijumi
Prvo obaveštenje
Rezime

 

 

 

 

Vesti iz prethodnih godina možete pročitati klikom na željenu godinu:

2020 /2019 /2018 /2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009


Važni dokumenti

Važni portali:

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije:
www.kmszts.org.rs

Savez udruženja zdravstvenih radnikaSrbije
www.szr.org.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs


Designed by SrX   © Savez Zdravstvenih Radnika Zrenjanin 2009. - 2020. All Rights Reserved