Početna / Aktuelno / Galerija / Rukovodstvo / Kontakt / Online testovi


 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
Vas poziva

Da prisustvujete stručnom sastanku :

 • Hipotireoza-da li dovoljno mislimo na nju?

Predavača : Kitaresku dr Đorđe spec.internista
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 261/D-1-1125/15 od 27.05.2015. od 27.05.2015. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, farmaceuti, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 • Polineuropatija-problem i tretman

Predavača : Marija Marković spec.strukovna med.sestra
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 234/D-1-1097/15 od 27.05.2015. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, farmaceuti, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

VELIKA SALA KULTURNOG CENTRA ZRENJANIN
05.11.2015. U 15 h

Formirani su jedinstveni spiskovi članova SZR Zr za stručne sastanke, proveriti kod Vaše kontakt osobe da li se nalazite na spisku.
ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 500.00 RSD PO STRUČNOM SASTANKU!

Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka  od 14 h  u holu Kulturnog centra Zrenjanin.

 

Zrenjanin i Užice- 41 godina


Poslednjeg vikenda septembra 2015. godine  sastali su se  predstavnici dva strukovna udruženja koja se naizmenično posećuju dug niz godina. Predstavnici članstva Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin su posetili članove Udruženja zdravstvenih radnika Užice. Pre 41 godinu potpisana je Povelja o bratimljenju ova dva udruženja u cilju unapređenja rada, sticanja znanja i razmeni iskustva u teoriji i praksi medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara ali pre svega u cilju negovanja dobrih međuljudskih odnosa. Posete koje se naizmenično sprovode svake godine (prošle godine je članstvo užičkog udruženja posetilo SZRZR i obeležilo tradicionalnih 40 godinja druženja) simbolizuju profesionalnu saradnju i prijateljstvo kao i strukovnu pripadnost.

Više informacija pogledajte na ovom linku a fotografije ovde.

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
Vas poziva

Da prisustvujete stručnom sastanku :

 • Magistralni i galenski preparata u savremenoj praksi

Predavača : Gordana Ksionžik dipl. ph specijalista
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-2117/2015-01/11/D-1-1101/15od 26.06.2015. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, farmaceuti, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 • Zdravstvena pismenost-da li nas i koliko razumeju pacijenti?

Predavača : Ljubica Radoš dipl. ph specijalista
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-2117/2015-01/12/D-1-1096/15 od 26.06.2015. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, farmaceuti, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

VELIKA SALA KULTURNOG CENTRA ZRENJANIN
08.10.2015. U 15 h

Formirani su jedinstveni spiskovi članova SZR Zr za stručne sastanke, proveriti kod Vaše kontakt osobe da li se nalazite na spisku.
ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 500.00 RSD PO STRUČNOM SASTANKU!

Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka  od 14 h  u holu Kulturnog centra Zrenjanin.

 

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA  SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN


            Naučno stručni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje članice o Simpozijumu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa međunarodnim učešćem "  Uvek novo, uvek iskustvo" , koji će se održati na Zlatiboru u periodu 24.10.-28.10.2015.godine u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
            Molimo zainteresovane, uvažene autore stručnih saopštenja da ispoštuju dole navedene kriterijume i datume za predaju sažetaka i radova! Za radove prijavljene posle roka Naučno stručni odbor nije u obavezi da daje povratne informacije. Simpozijum će biti  akreditovan kod Zdravstvenog saveta Srbije i biće izbodovani autori stručnih saopštenja, kao i pasivni učesnici sa određenim brojem bodova.
 
Kriterijumi za stručne radove članova Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin
za  Simpozijum I kategorije " Uvek novo, uvek iskustvo "
Zlatibor 24.10.-28.10.2015.

1. Rezime rada treba da je poslat na formularu za prijavu koji možete preuzeti ovde.
2. Obavezni delovi rezimea nalaze se na formularu za prijavu : uvod, cilj, metodologija, rezultati istraživanja i zaključak.
3. Rezime treba da sadrži : najviše 200 reči, sekciju ili profilsko društvo i način izlaganja.
4. Stručni radovi mogu biti iz preporučene ili slobodne teme za navedenu sekciju ili profilsko društvo.
5. Ukoliko stručni rad ima više autora ( koautora ) navesti-podvući osobu koja prezentuje rad.
6. U skladu sa dopisom Ministarstva zdravlja Republike Srbije od 11.06.2008. u stručnim radovima je zabranjeno reklamiranje proizvođača lekova i medicinskih sredstava.
7. Naučno stručni odbor će od pristiglih radova izvršiti recenziju kvaliteta stručnih radova, a u skladu da rezultati istraživanja i prikazi slučajeva budu originalni i  ne smeju biti ranije objavljivani, kao i pisani iz domena zdravstvene nege. SZR Zr će poslati broj stručnih saopštenja u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima.
8. Stručni rad može biti prihvaćen ili odbijen.
9. Stručni radovi pristigli posle roka ne podležu recenziji i neće se uzimati u obzir.
10. U sažetku obavezno navesti godine staža - najmanje 10 godina radnog iskustva u struci.
11. U sažetku obavezno navesti-podvući stručnu spremu: srednja, viša, visoka.
12. Autor stručnog saopštenja treba da je najmanje 6 meseci član SZR Zrenjanin.
12. Rezime i gotov rad u elektronskoj formi ( na CD-u ) autori radova treba da dostave lično ili preko kontakt osoba do 03.09.2015. godine.
13. Nakon recenzijskog postupka autor stručnog saopštenja će biti obavešten pismeno o odluci Naučno stručnog odbora i Upravnog odbora Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin.

KONKURS

Za dodelu "Srebrnog znaka" koji će se i ove godine, tradicionalno, uručiti, 12. maja, koji se proslavlja kao Međunarodni dan medicinskih sestara sveta, u spomen rođenja Florence Nightingale.
Na osnovu odluke Upravnog odbora Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, a na predlog Komisije za dodelu nagrada i priznanja Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, ove godine će članicama SZR Zrenjanin biti dodeljeno tri Srebrna znaka.
Konkurs je otvoren do 05.05.2015. godine.
Svečana akademija, na kojoj će se dodeliti Srebrni znaci i Povelje, biće održana 11.05.2015.godine u Zrenjaninu.

Pozivamo Vas da uzmete učešće u ovom konkursu i na svečanoj akademiji u Zrenjaninu.
Potrebnu dokumentaciju poslati na adesu Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, Svetosavska 31, Komisija za dodelu nagrada i priznanja SZR Zr, sa naznakom za predsednika komisije Majer Margit školski dispanzer.
Dostavljanje dokumentacije isključivo poštom ili lično!

Kriteriume možete pogledati na sledećem linku.

 

16.04.2015

Poštovane kolege i koleginice,

11.05.2015.godine povodom Međunarodnog dana sestrinstva održaće se proslava, sa dodelom priznanja nagrađenim sestrama. Molimo Vas da nam na osnovu predloženih kriterijuma dostavite predlog za nagrađenu medicinsku sestru-tehničara.

Kriteriume možete pogledati na sledećem linku.

Molim Vas da Vaše predloge dostavite najkasnije do 05.05.2015. godine na adresu Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, SVETOSAVSKA 31, ZRENJANIN, SA NAZNAKOM ZA MAJER MARGIT ŠKOLSKI DISPANZER.
Dostavljanje dokumentacije isključivo poštom i lično.

 

01.04.2015.

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
Vas poziva

Da prisustvujete stručnom sastanku :

 • Prepoznavanje laganja u profesionalnoj praksi

Predavača : Đurović Borislav, mr psihologije
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-1979/2014-01/200/D-1-1794/14 od 18.08.2014.i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, farmaceuti, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 • Svi protiv depresije

Predavača : Tatjana Bokun, dipl.psiholog
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-1979/2014-01/202/D-1-1797/14 od 18.08.2014.i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  lekari, farmaceuti, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 

VELIKA SALA KULTURNOG CENTRA ZRENJANIN
08.04.2015. U 15 h

 

Formirani su jedinstveni spiskovi članova SZR Zr za stručne sastanke, proveriti kod Vaše kontakt osobe da li se nalazite na spisku.
ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 500.00 RSD PO STRUČNOM SASTANKU!

 

Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka  u holu Kulturnog centra Zrenjanin.

 

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
Vas poziva
Povodom Dana laboranata

Da prisustvujete stručnom sastanku :

 • Selekcija dobrovoljnih davalaca krvi, klinički pregled i razlozi odbijanja

Predavača : Tešić dr  Ivana, spec.transfuziolog
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj : 153-02-628/2015-01/444/D-1-711/15 od 16.03.2015. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 • Delokrug rada laboratorijskog tehničara u određivanju KKS

Predavača : Saravolac Danijela, laborant
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-628/2015-01/425/D-1-689/15 od 16.03.2015. i za slušaoce nosi 2 boda eksterne edukacije.
Stručni sastanak akreditovan za ciljne grupe:  medicinske sestre, zdravstveni tehničari.

 

SALA ZA SASTANKE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE ZRENJANIN
31.03.2015. U 13 h

ZA ČLANOVE SZR-a NEMA NAPLATE KOTIZACIJE (BESPLATNO JE), A ZA NEČLANOVE SZR-a KOTIZACIJA IZNOSI 500.00 RSD PO STRUČNOM SASTANKU!

Registracija učesnika na dan održavanja stručnog sastanka. 

Pored stručnog dela, biće dodela Povelja i Zahvalnica za nagrađene laborante.

Pozivamo Vas da svi zajedno uveličamo Dan laboranata.

 

OBAVEŠTENJE

 Poštovane koleginice i kolege,

31.03.2015.godine obeležiće se Dan laboratorijskih tehničara ( bićete blagovremeno obavešteni o mestu održavanja, vremenu i stručnim predavanjima), sa dodelom povelja zaslužnim laboratorijskim tehničarima.
 Molimo Vas da nam Vaša ustanova dostavi predlog za nagrađenog laboratorijskog tehničara, a po dole navedenim kriterijumima :
1. Da je predloženi, član Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin najmanje 5 godina,
2. Da je predloženi kandidat radno aktivan u profesiji najmanje 10 godina,
3. Poželjno je da predloženi kandidat ima objavljene stručne radove iz oblasti kojom se bavi,
(u pisanoj formi navesti radove i stručne skupove na kojima su radovi prezentovani-Zbornike radova),
4. Molimo Vas da priložena biografija bude profesionalna, a ne lična.
5. Da svojim profesionalnim i etičkim stavovima doprinosi unapređenju profesiji laboratorijskog tehničara.

Molim Vas da Vaše predloge dostavite najkasnije do 24.03.2015. godine na adresu Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin, Svetosavska 31, Zrenjanin, sa naznakom za Majer Margitu, školski dispanzer.

 

21. februar 2015.g.

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA   RELICENCIRANJE

                Obaveštavaju se clanovi SZR Zrenjanin koji su dobili licencu za rad 2008.g. da važnost njihove licence istice 2015.godine. Uputstvo za relicenciranje možete pogledati na linku. Sva potrebna dokumenta koja su potrebna za relicenciranje možete preuzeti sa linka.

U slucaju promene podataka zbog tacnosti evidencije važno je da se sve te promene  prijave Komori. Koji su to podaci koji se trebaju prijaviti pogledajte link.

 

19. februar 2015.g.

SAVEZ ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
Vas poziva   12.03.2015. U 15 h
Da prisustvujete strucnom sastanku 

 • Vantelesna oplodnja

Predavaca : Radovanovic dr Darko, spec.gin. i akušerstva
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-1979/2014-01/202/D-1-936/14 od 19.05.2014.

 • Terapijske mogucnosti kiseonicke kapsule

Predavaca : Zec dr Ivan, spec.internista
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-1979/2014-01/198/D-1-1791/14 od 18.08.2014.

 • Lecenje tuberkuloze rezistentne na lekove-problem današnjice

Predavaca : Martinov dr Branislav, spec.pneumaftiziolog
                     Jerinic Snežana, koordinator zdravstvene nege, vms
Akreditovanom od Zdravstvenog saveta Srbije odlukom  broj : 153-02-1979/2014-01/199/D-1-1792/14 od 18.08.2014.

 

VELIKA SALA KULTURNOG CENTRA ZRENJANIN
Za više informacija pogledajte sledeci link.

 

OBAVEŠTENJE CLANOVIMA  SAVEZA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ZRENJANIN
            Naucno strucni odbor Saveza zdravstvenih radnika Zrenjanin obaveštava svoje clanice o Simpozijumu I kategorije zdravstvenih radnika Srbije sa medunarodnim ucešcem "  Energija znanja-doprinesi.stvaraj " , koji ce se održati na Zlatiboru u periodu 13.05.-17.05.2015.godine u organizaciji Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Za više informacija klikni pogledajte sledeci link.

Prijavu za rezime za simpozijum možete preuzeti na ovom linku.

 

Vesti iz prethodnih godina možete pročitati klikom na željenu godinu:

2020 /2019 /2018 /2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009

 


Važni dokumenti

Važni portali:

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije:
www.kmszts.org.rs

Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije
www.szr.org.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

   

Designed by SrX   © Savez Zdravstvenih Radnika Zrenjanin 2009. - 2020. All Rights Reserved